میروم هر چند بعد از تو برایم هیچ چیز .....

 بی تو اندیشیده‌ام کمتر به خیلی چیزها
میشوم بی ‌اعتنا دیگر به خیلی چیزها

 

تا چه پیش آید برای من نمیدانم هنوز
دوری از تو میشود منجر به خیلی چیزها

 

غیر معمولی است رفتار من و شک کرده است
ـ چند روزی میشود ـ مادر به خیلی چیزها

 

عکس‌هایت، نامه‌هایت، خاطرات کهنه‌ات
میزنند اینجا به روحم ضربه ٬ خیلی چیزها

 

هیچ حرفی نیست دارم کم‌کم عادت میکنم
من به این افکار زجرآور ، به خیلی چیزها

 

میروم هر چند بعد از تو برایم هیچ چیز 
بعد من اما تو راحت‌تر به خیلی چیزها ...


برچسب‌ها: